Over VELIN

Over VELIN

De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) is opgericht in 1978. Bij VELIN zijn 23 bedrijven aangesloten die samen beschikken over zo’n 22.000 km buisleidingen binnen Nederland; 15.500 kilometer hoge druk buisleidingen voor het langeafstandstransport van gassen en daarnaast 6.000 km voor het langeafstandstransport van aardolie, aardolieproducten en andere chemicaliën. Het werkterrein van VELIN is beperkt tot deze grote buisleidingsystemen die over het algemeen in gebruik zijn voor interregionaal transport. Met kabels en met distributieleidingen voor lage druk gas houdt VELIN zich dus níet bezig.

Doelstelling VELIN

VELIN behartigt de collectieve belangen van haar leden ten aanzien van hun buisleidingen met toebehoren binnen het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden en het Nederlandse deel van het Continentale Plat. De collectieve belangen van exploitanten van buisleidingen liggen vooral op het gebied van de rechtspositie, de regelgeving rond buisleidingen en het bedrijfsmatige beheer van de buisleidingen.

VELIN wil meer transport via buisleidingen

Binnen Nederland wordt jaarlijks 370 miljoen ton aan aardolie(producten) en chemische producten vervoerd (35% van die hoeveelheid wordt getransporteerd via buisleidingen). De ambitie is om dit percentage te verhogen. Voor transport over lange afstand van dergelijke hoeveelheden gassen en vloeistoffen vormt ondergronds transport in de meeste gevallen namelijk de meest geëigende vervoersmodaliteit. Het vervoer per buisleiding is een bedrijfszekere, veilige en milieuvriendelijke methode die in vele gevallen is te verkiezen boven vervoer over de weg, over water of per spoor. Op professionele wijze aangelegd en beheerd leveren buisleidingen een aanzienlijke bijdrage aan de ontkoppeling van economische groei en milieubelasting. Het transport door buisleidingen verdient daarom op z’n minst een gelijkwaardige positie naast de andere vervoersmodaliteiten.

Ontwikkelingen en VELIN

De VELIN-activiteiten worden uitgevoerd in een dynamische omgeving, met een groeiend belang van buisleidingen en buisleidingtransport. Met een alsmaar toenemende belangstelling vanuit de overheid vervult de VELIN een belangrijke rol als gesprekspartner voor een (strategische) visie op buisleidingen in de toekomst en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Zekerstelling van ongestoorde ligging van bestaande buisleidingen, met een gewaarborgde veiligheid voor de omgeving wordt dan ook steeds belangrijker, evenals het bestemmen van voldoende nieuwe ruimte voor noodzakelijke groei van buisleidingtransport.

VELIN staat midden in de maatschappij

Vanwege haar positie is VELIN zich terdege bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het vormen van uitgangspunten voor het beleid. Veiligheid, milieubewustzijn en een verantwoord gebruik van schaarse ruimte staan dan ook (naast bedrijfszekerheid van de buisleidingsystemen) centraal!

VELIN is deskundig

VELIN is voor overheden en voor alle andere belanghebbenden beschikbaar als aanspreekpunt en informatiebron, kortom als dé expert met betrekking tot transportleidingen.