28 januari 2021

Uitnodiging tweede stakeholderbijeenkomst Programma Energiehoofdstructuur op 5 februari 2021

Op vrijdag 5 februari 2021 (van 9:30 uur tot 12:30 uur) wordt er door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een digitale stakeholdersbijeenkomst georganiseerd voor het Programma Energiehoofdstructuur. Voor meer inhoudelijke informatie en aanmelding verwijzen wij u naar onderstaande uitnodiging.

De bijeenkomst wordt belegd om u bij te praten over de stand van zaken rond de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de Integrale Effectenanalyse voor het Programma Energiehoofdstructuur. De voorbereiding van deze effectenanalyse is in volle gang om beslissingen voor te bereiden van het demissionaire en het komende kabinet. In het Programma Energiehoofdstructuur zullen de ruimtelijke keuzes worden gemaakt op basis van de scenario’s voor 2030 en 2050. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau worden de hoofdkeuzes voor de effectenanalyse bepaald. De NRD zal volgens planning in de lente 2021 ter inzage worden gelegd.

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via energieinfra@minezk.nl (als u dat nog niet heeft gedaan) onder vermelding van uw naam, organisatie en mailadres.
Collega's of andere professioneel geïnteresseerden kunnen zich eveneens via bovenstaand mailadres aanmelden. Mocht u van te voren al vragen hebben of suggesties voor bespreekpunten tijdens de bijeenkomst, dan ontvangen wij die heel graag. 

Programma 
Het programma is als volgt:

1. Plenaire sessie
•    Terugkoppeling van de inbreng van de stakeholderbijeenkomsten in december
•    Toelichting op het Programma Energiehoofdstructuur en voortgang van de samenhangende programma’s voor Wind op Zee en de Energieclusters.
•    Toelichting op de kernpunten uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de hoofdkeuzes voor de Integrale Effectenanalyse.

2. Parallelle subsessies in twee achtereenvolgende rondes (u kunt zodoende aan beide subsessies deelnemen) waarin we u vragen om input te leveren op participatie en het werken met scenario’s.
•    Subsessie A over het participatieplan om te komen tot een gedragen besluit over de NRD, de Effectenanalyse en het PEH zelf.
•    Subsessie B over de dilemma’s voor de Effectenanalyse en de keuzes voor het opstellen van alternatieven op de scenario’s voor 2030 en 2050, zoals de samenstelling van de energiemix en de keuze voor een zogenaamd ‘55% alternatief’ en wisselwerking met de keuzes voortkomend uit de RES’en.

Via deze link wordt het programma uitgezonden.

Achtergrond 
De bijeenkomst is gericht op mensen die vanuit professioneel oogpunt bezig zijn met energie-infrastructuur. De bijeenkomst is een vervolg op de webinars van begin december waarin dit Programma werd gepresenteerd in combinatie met het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie en Verkenning Aanlanding Wind op Zee.

Digitaal account aanmaken 
De bijeenkomst wordt uitgezonden door het digitale platform Hopin. Hiervoor heeft u een account nodig. Indien u nog geen account heeft kunt u die van te voren hier aanmaken. Een gebruiksaanwijzing vindt u hier. Voor de zekerheid vermelden wij, dat het ministerie geen gegevens ontvangt van Hopin en van Hopin ontvangt u ook geen (marketing-)mails. Vandaar dat wij u ook vragen om u bij energieinfra@minezk.nl aan te melden zodat wij u updates van het programma kunnen sturen.
 
Vriendelijke groeten,
Lennert Goemans Programmamanager Energiehoofdstructuur
  
Over het Programma Energiehoofdstructuur 
De verduurzaming van het energiesysteem zal tot veranderingen leiden in het ruimtebeslag voor opwekking, transport, conversie en opslag van energie. Om tijdig te zorgen voor voldoende ruimte voor de nationale energie hoofdstructuur zal het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) worden opgesteld. Het PEH richt zich op het ruimtelijk beleid op land en de grote wateren en richt zich inhoudelijk op drie samenhangende deelsystemen van de energietransitie: elektriciteit, (brand)stoffen en warmte. Het PEH zal tot stand komen op basis van een integrale afweging met andere opgaven en belangen, binnen een (inter)nationale context en waarbij een goede leefomgevingskwaliteit randvoorwaarde is. Het PEH hanteert als tijdshorizon 2030–2050. Het gaat dus over het gehele Nederlandse grondoppervlak, uitgezonderd de Noordzee.

De Integrale Effectenanalyse zal de besluitvorming ondersteunen. De effectenanalyse zal alternatieve ontwikkelpaden en keuzemogelijkheden voor het PEH schetsen, zodanig dat op het nationale ruimtelijk niveau beleidskeuzes kunnen worden gemaakt die realistisch zijn voor uitvoerende partijen, in balans zijn met maatschappelijke doelen en passen in de doelen voor de leefomgeving (o.a. natuur en landschap). De scope van de integrale effectenanalyse, de te volgen werkwijze, het opstellen van alternatieven en de opzet van het beoordelingskader zal worden beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Voor meer informatie, kijk op de projectpagina van PEH bij Bureau Energieprojecten.