27 juli 2020

Ronde tafelgesprek ILT ( 12 mei)

In de afgelopen jaren hebben verschillende Ronde tafelgesprekken tussen ILT en VELIN plaats gevonden. Als gevolg van de Corona-beperkingen werd dit gesprek op 12 mei in de vorm van een conference call gehouden.

De volgende onderwerpen kwamen o.a. aan de orde (het volledige verslag en de rapporten zijn voor de leden hier in te zien):

Inspectie focus 2020 en 2021 
In 2020 ligt de focus op de volgende onderwerpen: Dekkingen (let op tijd van alleen maar inventarisen is voorbij), het Veiligheidsbeheersysteem (VBS; met focus op de NEN 3655:2015), Inventariserende inspecties m.b.t. levensduur en borging integriteit, compliance en security inspecties en ketenbenadering te samen met DCMR. Bij de inspecties zal waar nodig Video conferencing worden ingezet. 

Evaluaties toezicht inspecties
Van een drietal inventariserende inspecties werden de resultaten toegelicht:
i.    Levensduur en Borging Integriteit  Buisleidingen , 2019
ii.    Evaluatie inspecties 2019 met thema “Management of Change”
iii.    Evaluatie securitycontroles Bevb 2019

Zowel ILT als VELIN hebben de rondetafelgesprekken in de afgelopen periode als positief ervaren. Dit betekent dat beide partijen deze gesprekken in de toekomst voort zullen zetten. 

i. Levensduur en borging Integriteit 2019 (voorheen thema ageing)

 • NEN 3655:2015 heeft centraal gestaan bij de inspecties;
 • Het gebruik van het begrip levensduur in de praktijk blijkt divers;
 • Nogepa heeft een voorstel opgesteld met betrekking tot bepaling levensduur, welk voorstel binnen ILT verder wordt onderzocht. Dit voorstel bevat de volgende punten:
 1. Vastlegging van een ontwerp-levensduur voor leidingen met een goed PIMS- en ILI-programma lijkt niet nodig;
 2. Leidingen die niet gepigged (kunnen) worden moeten wel een vastgelegde levensduur krijgen;
 3. Niet-piggable leidingen zouden wel een conditieonderzoek moeten krijgen en er dient een expliciete beslissing genomen te worden over levensduurverlenging dan wel buitengebruikstelling;
  • Exploitanten die niet piggen moeten rekening houden met een onzekerheidsfactor m.b.t. de effectiviteit van hun beheersmaatregelen;
  • Zonder In-line Inspectie (ILI) hecht ILT niet veel waarde aan de Fit for purpose (FFP) in de toestandsrapportage omdat er eigenlijk alleen wordt teruggekeken. ILI in combinatie met FFS-berekeningen kunnen wel een goed beeld geven van de integriteit van de leidingen
  • Ook de resultaten van de Sodm inspecties over ageing (mijnbouwwet) zullen worden gedeeld en zullen een rol spelen inzake de vraag hoe ILT met levensduur en Levensduurverlenging wil omgaan.

ii. Evaluatie inspecties 2019 thema “Management of Change”

 • NEN 3655:2015 heeft centraal gestaan;
 • Naleving bij de VELIN leden is in het algemeen goed. De laatste jaren is er ook door veel leden extra aandacht aan besteed. Wel dient er meer aandacht te zijn voor tijdelijke (technische) wijzigingen;
 • Punt van aandacht is ook dat meldingen die moeten gebeuren aan toezichthouders zoals het ILT vaak niet ingebed zijn in de MoC procedures. Dat geld ook voor relevante technische wijzigingen die door een geaccrediteerde technisch instelling moeten worden beoordeeld;
 • Grotere wijzigingen die via een project lopen, worden vaak via aparte procedures afgehandeld. De samenhang tussen de verschillende procedures kan beter;
 • Pre-Startup Safety Reviews is een laatste check voor de uitvoering van een wijziging, deze stap is in MoC’s niet altijd terug te vinden;
 • Niet alle bedrijven voeren regelmatig evaluaties uit van hun MoC procedures;
 • ILT vraagt VELIN met haar leden na te denken over de aanpassingen betreffende MoC in de NEN 3655:2020.

iii. Evaluatie securitycontroles Bevb 2019

 • Security maakt in veel gevallen deel uit van de RI&E-aanpak en in enkele gevallen ook van een Business-continuity-plan of van een Threat-Landscape; 
 • Dreigingscenario’s, denk aan terrorisme en diefstal worden benoemd en kort uitgewerkt inclusief een kans op voorkomen. Verwezen wordt ook naar het landelijke Securityproject “VITAAL” van het NAVI (2010);
 • Afsluiter en boosterstations worden vaak als kwestbare locaties aangemerkt;
 • Het vastleggen en afschermen van gevoelige informatie over scenario’s behoeft verbetering (denk aan de vraag: wie heeft toegang?);
 • Onvoldoende expliciet is de koppeling van securitymaatregelen aan dreigingscenario’s;
 • ILT verwacht dat bij Security betrokken medewerkers op integriteit zijn beoordeeld. Dat geldt zowel voor de exploitanten als voor ILT personeel dat security maatregelen inspecteert;
 • ILT neigt er toe om security onder te brengen in de reguliere VBS-aanpak bij exploitanten.