28 januari 2021

Persbericht NEN - Herziening norm ordening ondergrondse netten

Persbericht NEN - Herziening norm ordening ondergrondse netten

Op verzoek van de Gemeentelijk Platform, Kabels en Leidingen (GPKL) en andere belanghebbenden is de normcommissie ‘Ordening van ondergrondse netten’ begonnen met de actualisering en herijking van NEN 7171-1 ‘Ordening van ondergrondse netten - Deel 1: Criteria’ uit 2009.

Het maatschappelijk belang van de ondergrondse infrastructuur is enorm groot. Door de steeds drukker wordende onder- en bovengrond zijn breed gedragen en breed toepasbare criteria voor de (onderlinge) ligging van kabels en leidingen van toenemend belang. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
NEN 7171-1 geeft richtlijnen voor de ordening van ondergrondse netwerken bij (grotere) herinrichting van de (openbare) ruimte. In de herziening zullen ook de effecten uit verschillende transities, zoals energietransitie, digitale connectiviteit en klimaatadaptatie worden meegenomen. Een goede samenwerking en afstemming tussen de partijen met hun eigen taken en belangen is in ieders belang, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij de ordeningsregels voor de ondergrond wordt rekening gehouden met ruimtelijke ordeningsaspecten en met innovaties. Door ordeningsregels voor de ondergrond af te spreken wordt de veiligheid vergroot en kunnen graafschades worden verminderd.

Voor wie is meepraten van belang
Deze herziening is van belang voor alle partijen die betrokken zijn bij planning, realisatie en beheer van infrastructuur in de ondergrond. Op de website van NEN staat aangegeven welke partijen nu al betrokken zijn bij de herziening. Wilt u ook meepraten over de inhoud van normen op dit gebied en lid worden van de normcommissie ‘Ordening van ondergrondse netten’, of wilt u inhoudelijke informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met Sui Wan of Arie de Jong, telefoon 015 2 690 162 of e-mail bi@nen.nl.

lees het bericht op nen.nl