27 juli 2020

Modernisering omgevingsveiligheid webinar 1

Maandag 13 juli jl. vond een eerste Webinar plaats over bouwkundige maatregelen in voorschriftengebieden. Het webinar was door Velin georganiseerd met ondersteuning van RoyalHaskoning DHV. Oorspronkelijk was er een dag in april gepland en dat is nu als gevolg van Corona vervangen door 3 webinars van elk 2 uur. Het eerste webinar was succesvol en de overige zullen later volgen. Meer dan 25 deelnemers vertegenwoordigden verschillende partijen (VNG/gemeenten, ministeries BzK, EZK en IenW, omgevingsdiensten, leidingeigenaren en advies- en ingenieursbureaus). De gebruikte presentatie is op de website van VELIN in te zien op het besloten deel via deze link

Voorschriften gebieden zijn gebieden binnen de aandachtsgebieden waar bijzondere bouwvoorschriften gelden voor kwetsbare en zeer kwetsbare bestemmingen. De aandachtsgebieden zijn een gevolg van de modernisering van de omgevingsveiligheid, die samen met de Omgevingswet, naar verwachting in 2022 zullen worden ingevoerd. Voor buisleidingen betekent dit in de praktijk dat de groepsrisicobenaderingen door gemeenten kunnen worden losgelaten en men aan de slag moet met effectgebieden voor brand, explosie of het vrij komen van giftige stoffen, de zogenaamde aandachtsgebieden. Buisleidingen kennen vooral de brandaandachtsgebieden, begrensd door de 10 KW/m2 contour (nagenoeg gelijk aan de 1% lethaliteitscontour) en de gifwolkaandachtsgebieden (begrensd tot maximaal 1500 m). Binnen deze gebieden zullen de gemeenten met hun burgers over mogelijke gevaren en voorzorgsmaatregelen moeten communiceren. Daarnaast gelden voor locaties waar men zeer kwetsbare of kwetsbare objecten wil plaatsen, speciale bouwvoorschriften: dit zijn de zogenaamde voorschriften gebieden.

Omdat de aandachtsgebieden effectgebieden zijn, heeft onze gebruikelijke aanpak van risicoreductie in het algemeen geen invloed omdat in de meeste gevallen de effecten ten gevolge van brand of het vrijkomen van giftige stoffen niet worden beïnvloed. Daarmee staan we als leidingeigenaren feitelijk buiten spel. Het gevolg is tevens dat alleen ruimtelijke en bouwkundige maatregelen genomen kunnen worden om de mogelijke gevolgen van incidenten te beperken. In de praktijk betekent dit vaak dat als gevolg van alle ruimtelijke beperkingen feitelijk alleen bouwkundige maatregelen overblijven. Op dit moment is er naar onze mening veel te weinig bekend over welke bouwkundige maatregelen nu echt effectief zijn. Als leidingeigenaren van gevaarlijke stoffen hebben wij alle belang bij het definiëren van verstandige bouwkundige maatregelen, niet alleen om de kosten in de hand te houden maar ook voor het creëren en behouden van noodzakelijk maatschappelijk draagvlak voor onze leidingen. Gemeenten krijgen een grote mate van vrijheid in het treffen van maatregelen (maatwerk), dat is op zich toe te juichen echter moeten verschillen in benadering en dus ook maatregelen wel door de burger begrepen worden.