7 oktober 2021

CBS brengt transport via buisleidingen in kaart

Het transport via buisleidingen zit in de lift. Er spelen momenteel een aantal belangrijke zaken, die vragen om een intensivering van ondergronds transport. Het tegengaan van files op de (vaar)weg is er hier slechts één van. Het logische gevolg is dat beleidsmakers behoefte hebben aan meer inzicht in zowel de beschikbare buisleidingcapaciteit als de omvang van de ondergrondse vervoersstromen. Het CBS heeft het initiatief genomen voor een nieuwe statistiekrapportage over deze vervoersmodaliteit waaraan Velin en haar leden medewerking hebben verleend. Naar aanleiding hier van heeft er een uitgebreid interview plaats gevonden met Senior consultant traffic & transport Willem-Otto Hazelhorst en senior-adviseur Gilbert Westdorp van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Matthijs Jacobs van het CBS en Velin-directeur Klaas Winters. 

Het volledige artikel is hier te vinden.