Kennisbank

Verleggingsregeling

De Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken (NKL 1999)  is in 1999 na intensief overleg tussen het toenmalige het ministerie van Verkeer en Waterstaat  en diverse brancheorganisaties van kabel- en leidingbeheerders c.q. - eigenaren (EnergieNed, VEWIN en VELIN) tot stand gekomen. De regeling gaat over het schadevergoedingsregime als gevolg van het verleggen van kabels en leidingen ten behoeve van infrastructuurprojecten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vermits dit een zogenaamde rechtmatige overheidsdaad betreft d.w.z. wanneer een bestuursorgaan één van zijn bevoegdheden uitoefent om daarmee het algemeen belang te kunnen behartigen. Het genoemde overleg heeft geleid tot de ’overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied’ (de overeenkomst) van 10 februari 1999 waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot vergoeding van verleggingskosten die veroorzaakt worden door of namens de minister buiten het beheersgebied (de door of namens de minister van Verkeer en Waterstaat vergunde werken) van de minister. Deze overeenkomst verplichtte de minister tot een aanpassing van de Nadeelcompensatie-regeling inzake het verleggen van kabels en leidingen in Rijkswaterstaats-werken (Stcrt. 1991, 249) welke aanpassing heeft geleid tot de Nadeelcom-pensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999). In deze nieuwe nadeelcompensatieregeling voor het verleggen van kabels en leidingen wordt een onderscheid gemaakt tussen leidingen die een waterstaatswerk of spoorwegwerk kruisen en leidingen die langs een waterstaatswerk of spoorwegwerk liggen. Aangezien een overeenkomst slechts tussen partijen geldt, en het uit het oogpunt van rechtsgelijkheid gewenst is om kabel- en leidingbeheerders die niet aan de overeenkomst gebonden zijn een zelfde vergoeding voor een verlegging buiten het beheersgebied aan te kunnen bieden, is in deze nieuwe nadeelcompensatieregeling de categorie buitenleidingen opgenomen. Deze categorie buitenleidingen ziet op vergoeding van verleggingskosten van kabels en leidingen met een openbaar belang die in beheer zijn bij kabel- en leidingbeheerders die niet aangesloten zijn bij één van de drie genoemde brancheorganisaties. De wijze van schadeberekening voor de verschillende soorten leidingcategorieën is overigens gelijk.

De berekening van de schade bij een verlegging is opgenomen in bijlage 1 bij de NKL 1999. De vergoeding voor een verlegging van een langsleiding dient bepaald te worden aan de hand van bijlage 2 bij de NKL 1999, de vergoeding voor een verlegging van een kruisende leiding aan de hand van bijlage 3 bij de NKL 1999 en de vergoeding voor een verlegging van een buitenleiding aan de hand van bijlage 4 bij de NKL 1999. De vergoeding voor een verlegging van een kabel of leiding buiten het beheersgebied van de minister van Verkeer en Waterstaat die in beheer is bij een kabel- of leidingbeheerder die gebonden is aan de overeenkomst moet op grond van de overeenkomst vastgesteld worden.

Overige bestuursorganen zoals Waterschappen/ Provincies/ Gemeentes

Overige bestuursorganen gebruiken vaak eigen nadeel- en compensatieregelingen die zijn afgeleid van de NKL 1999. De door deze bestuursorganen gehanteerde regelingen d.w.z. de actuele versies die men hanteert, zijn bij het betreffende bestuursorgaan op te vragen. Voorzichtigheid is echter geboden omdat de tendens van de laatste jaren is dat deze regelingen t.o.v. de NKL 1999 bij herzieningen steeds meer worden uitgekleed. De VELIN betreurd dit ten zeerste. Het dus zaak om ze altijd goed te vergelijken met de NKL 1999 en bij ongewenste afwijkingen (lees versoberingen, extra uitsluitingen etc.) in het geweer te komen. U kunt hierbij een beroep doen op ondersteuning van onze vereniging.

Een voorbeeld van een dergelijke nadeel- en compensatieregeling is het uitvoeringsprotocol provincie Zuid-Holland. Op 12 april 2019 heeft het officiële tekenmoment van het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 (nadeelcompensatieregeling) plaats gevonden. VELIN heeft het protocol als een van de deelnemende partijen ondertekend. Op dit moment wordt een traject opgestart over een model nadeel compensatieregeling gemeenten vanuit verschillende netbeheerders met het Gemeentelijk Kabel en Leidingplatform (GKPL). VELIN zal ook in dat traject de buisleidingensector vertegenwoordigen.

thema Wet- en regelgeving

Gerelateerd nieuws

bekijk al het nieuws
5 november 2018
Programma Kabel- en leidingendag 8 november

Op 8 november a.s. organiseert het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen weer een Kabel- en leidingendag. Het programma bevat interessante sprekers die de volgende onderwerpen behandelen: Doorw ...

bekijk al het nieuws