Kennisbank

Barro

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid.

Het Barro bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. Het is dus van invloed op de spelregels ten aanzien van het vaststellen van bestemmingsplannen. Leidingeigenaren hebben hier dus ook mee te maken, al was het maar wegens de eisen in het Bevb. De invloed gaat echter verder. Ook in het kader van de Structuurvisie Buisleiding, ruimte reservering voor buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen van nationaal belang, hebben we met het Barro te maken. Hieronder treft u aan een link naar de actuele tekst van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

thema Wet- en regelgeving