Kennisbank

Aanvraagprocedure leidinggegevens niet-aardgasleidingen

Deze richtlijn omvat een protocol voor het uitwisselen van leidingdata ter beoordeling van de externe veiligheid met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van hogedruk transportleidingen gevaarlijke stoffen vallend onder het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) niet zijnde aardgasleidingen.

Het betreft dus leidingen waarmee op basis van het rekenprogramma Safeti-nl, risicocontouren worden berekend. Voor aardgas leidingen wordt verwezen naar het uitwisselingprotocol dat deel uitmaakt van Carola (Carola aanvraagprocedure voor bevoegde aanvragers van aardgasleidinggegevens, versie 3, augustus 2018 Velin/ Nogepa).