VELIN

Actueel

2 grote kabelleiding challenge def 927x277px

Het is druk in de Nederlandse ondergrond. De energietransitie, maatregelen voor klimaatadaptatie, de uitrol van een nieuw telecomnetwerk en vervangingsopgaven doen daar nog een flinke schep bovenop. ‘Business as usual’ werkt niet meer.

Hoe zorgen we ervoor dat de herinrichting van de ondiepe ondergrond soepel verloopt en we grootschalige hinder en hoge kosten voorkomen? Dat is de uitdaging!
GPKL, Netbeheer Nederland, Vewin, KPN, NL Connect en Groep Graafrechten nodigen u van harte uit voor:

De grote kabel- en leidingchallenge op woensdag 13 februari 2019
Locatie: Stadstimmertuin, Voormalige Stadstimmertuin 4, Amsterdam (nabij Weesperplein)

Klik hier om je aan te melden.

Het wordt een werksessie waarin we gezamenlijk aan de slag gaan om te kijken hoe we met slimme vormen van samenwerking de uitdagingen van de ondiepe ondergrond het beste kunnen aanpakken. Aan het einde van de dag hopen we een concrete gezamenlijke agenda voor de komende jaren te kunnen opstellen!

Bekijk hier het programma en de website.

70334 Banner IIR Nationaal Buisleidingen Platform 2019 600x104px

Graag attenderen wij u op het Nationaal Buisleidingen Platform, georganiseerd door IIR. Dit jaar vindt dit congres plaats op 19 en 20 maart 2019 in het Postillion Hotel te Dordrecht. Velin heeft zich als partner verbonden aan dit event en Frans Driessen (directeur Velin) zal hier ook spreken. Velin leden kunnen voor een speciale prijs deelnemen. Als Velin-lid betaalt u € 499,- (excl. btw) voor een ticket in plaats van de reguliere prijs van € 1299,- (excl. btw). Bij het bestellen van de tickets kunt u kiezen voor de optie Tickets VELIN & Fetrapi leden.

Het programma is nog volop in ontwikkeling en wordt de komende tijd steeds verder ingevuld. Hieronder treft u alvast een aantal thema’s die in ieder geval aan bod komen:
- Actualiteiten anno 2019: de toekomst, risico’s en infrastructuur van buisleidingen
- Samenwerking in de keten: wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid in de energietransitie? Hoe gaat de samenwerking nu?
- Technische ontwikkelingen: efficiënt en veilig blijven werken m.b.v. graafapps en intelligent pigging
- Interactieve sessies: ketenpartijen aan het woord, thematafels & discussiepanels

Daarnaast wordt dag twee afgesloten met een excursie naar de leidingentunnel onder het Hollandsch Diep: de langste en meest onbekende straat van Nederland. Velin-lid LSNed beheert deze ondergrondse buisleidingenstraat. Ga mee op excursie en ontdek hoe LSNed zorgt voor een veilig en duurzaam buisleidingnetwerk.

Kijk voor (updates van) het programma en het bestellen van uw tickets op: http://bit.ly/Buisleidingen-Velin

In het kader van de charrette is er in het vakblad gevaarlijke lading van november 2018 een artikel gepubliceerd over de voorbereiding op deze charrette.

Klik hier voor het artikel.

De afgelopen jaren is het gebruik van de greppelfrees in de agrarische sector flink toegenomen. Het zomaar inzetten van de greppelfrees is riskant. De agrarische bodem ligt vol met kabels en leidingen die door het gebruik van deze machine beschadigd kunnen worden. Doe daarom bij het gebruik van de greppelfrees altijd eerst een KLIC-melding bij het Kadaster. Hiermee kunnen riskante situaties worden voorkomen.

Voorkomen van graafschade
De kabel -en leidingeigenaren, verenigd in het Platform Netbeheerders (PNBH) en het Kabel en Leidingoverleg (KLO), hebben begrip voor het gebruik van deze machines. Nico Willemsen namens het (KLO), “Bij zware buien kan de bestaande ontwatering het water vaak niet snel genoeg afvoeren. Agrariërs gaan dan over tot het frezen van geulen in hun akkers waardoor het overtollige water af kan vloeien richting het oppervlaktewater. De meeste machines kunnen ruim 70 centimeter diep frezen. Als de trekker in de natte grond wegzakt, kan algauw een diepte van ruim 1 meter of meer worden bereikt.”

Het afgelopen jaar zijn in Noord-Nederland meerdere incidenten met de greppelfrees geweest.  Willemsen: ” Wat we zien is dat agrariërs geen KLIC-melding doen bij het gebruik van de greppelfrees. Hierdoor hebben ze geen zicht op welke kabels en leidingen er in het perceel liggen. De kans op persoonlijke ongelukken is hierdoor groot. Bij een van de incidenten is een gasleiding geraakt. Dat mag in de toekomst wat mij betreft niet meer gebeuren.”

P1 2783709054

Verantwoordelijkheid van de agrariër
Het is belangrijk dat agrariërs weten waar de kabels en leidingen in hun percelen liggen. Doe daarom bij het gebruik van de greppelfrees altijd eerst een oriëntatieverzoek bij het Kadaster. Als de grondbewerking dieper gaat (of kan gaan) dan 50 centimeter dan zijn agrariërs wettelijk verplicht om een KLIC-melding te doen. Van het Kadaster ontvangt u een overzicht met netbeheerders die eigenaar van de kabels en leidingen in het perceel zijn. De netbeheerder stuurt vervolgens binnen 2 werkdagen per e-mail een link naar de benodigde informatie. Voor grondbewerkingen tot aan 50 centimeter diepte hebben agrariërs een vrijstelling van de wettelijke plicht om een KLIC-melding te doen voor mechanische grondbewerking. “Soms liggen kabels of leidingen ondieper. Bijvoorbeeld op een kopeind na het met kilverbak bol leggen van een perceel” aldus Willemsen.

Verantwoordelijkheid van de leverancier van greppelfrezen
Ook fabrikanten en leveranciers van greppelfrezen hebben een verantwoordelijkheid om de kopers goed voor te lichten over een juist gebruik – en de gevaren van onjuist gebruik – van de greppelfrees. Zij kunnen hun klanten wijzen op: het belang van de KLIC-melding.

Verantwoordelijkheid van kabel -en leidingeigenaren
Netbeheerders (kabel -en leidingeigenaren) hebben de wettelijke plicht om de gegevens over de ligging van kabels en leidingen actueel te houden. Deze gegevens worden aangeleverd bij het Kadaster. Bij een KLIC-melding krijgt u hierdoor altijd actuele informatie. Netbeheerders moeten ervoor zorgen dat kabels en leidingen dieper dan 50 centimeter liggen. Ook kunnen ze toezicht houden bij werkzaamheden die dieper gaan dan 50 centimeter.

Als er sprake is van een hogedruk gasleiding dan neemt Gasunie contact op met de persoon die de KLIC-melding heeft gedaan. Ook worden er afspraken gemaakt over de werkwijze nabij de leiding. Een hogedruk gasleiding kan met piketpalen worden uitgezet of er wordt door Gasunie toezicht gehouden tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie over KLIC en KLIC-meldingen vindt u op: www.kadaster.nl/klic
Meer informatie over Gasunie vindt u op: https://www.gasunie.nl

Bronvermelding: KLO http://www.kabelenleidingoverleg.nl/nieuws/2018-10-03-kabel-en-leidingeigenaren-vrezen-de-greppelfrees
Bronvermelding fotografie: www.zibo.nl

 

Op 8 november a.s. organiseert het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen weer een Kabel- en leidingendag. Het programma (zie bijlage) bevat interessante sprekers die de volgende onderwerpen behandelen:

 • Doorwerking risicobeleid buisleidingen in bestemmingsplannen
 • Actualiteiten gedoogplichten
 • Actualiteiten fiscaliteit
 • Windenergie op zee
 • Handhavingsperikelen
 • Kabel- en leidingschade
 • Natrekking, zekerheden en dubbel gebruik buisleidingenDe dag zal worden afgesloten met een borrel zodat u de tijd heeft om nader met elkaar te spreken.Bijgaand treft u het programma aan. Ook is deze te vinden via de website www.cpo.nl onder bestuursrecht. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook aanmelden.

De dag zal worden afgesloten met een borrel zodat u de tijd heeft om nader met elkaar te spreken.  

Bijgaand treft u het programma aan. Ook is deze te vinden via de website www.cpo.nl onder bestuursrecht. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook aanmelden.

 

Nieuwsbrief VELIN – augustus 2018

Hieronder vindt u de berichten met de meest actuele informatie:

 • VELIN activiteiten 2018
 • Handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten
 • Online rekenprogramma SAVE-W plaatsgebonden risico windturbines
 • Workshop 4 oktober 2018
 • Handboek Omgevingsveiligheid
 • Modernisering omgevingsveiligheid
 • Overgang van Safeti 6.54 naar Safeti 8.0/8.1
 • Rekenmethodieken leidingen met afwijkende ligging
 • Ronde tafelgesprekken met VELIN en ILT
 • Update Handboek risicozonering windturbines

VELIN activiteiten 2018
Hieronder het schema met de activiteiten voor zover nu bekend. Voor de verschillende werkgroepen ontvangen de deelnemers te zijner tijd een uitnodiging. Over andere activiteiten die nog niet zijn gepland, worden de leden via aparte mailings en toekomstige nieuwsbrieven geïnformeerd.  

 Vergadering  

 Datum  

 Locatie

 Bestuur  

 28 september 2018 

 PPS te Elsloo

 Werkgroep BEVB

 4 oktober 2018 (ochtend)

 Bouw & Infra Park Harderwijk

 Workshop 

 4 oktober 2018 (middag)

 Bouw & Infra Park Harderwijk

 Bestuur  

 7 december 2018 

 Ntb


Handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten

De nieuwe Handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten, opgesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid, is gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld voor bevelvoerders en officieren van de brandweer, centralisten van de GMK en leidingexploitanten. De handreiking geeft inzicht in de (soms ingewikkelde) informatiestromen bij een buisleidingincident. Daarbij gaat het om de vraag hoe een melding uiteindelijk leidt tot een effectieve incidentbestrijding, waarbij relevante informatie snel gedeeld wordt en leidingexploitant en brandweer bij elkaar gebracht worden. Dit wordt ook wel de ‘informatierouting’ genoemd (zie hoofdstuk 4). Verder biedt de handreiking enkele praktische tips en aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij de bestrijding van een buisleidingincident.

De actuele handleiding is te downloaden via de onderstaande link:
https://www.ifv.nl/kennisplein/transportveiligheid-buisleidingen/publicaties/handreiking-voorbereiding-bestrijding-buisleidingincidenten

Online rekenprogramma SAVE-W plaatsgebonden risico windturbines
ANTEA heeft onder andere namens VELIN een eenvoudig online rekenprogramma ontwikkeld voor het bepalen van werpafstanden en plaatsgebonden risico van windturbines. Het programma is gratis door eenieder te gebruiken. Er heeft ook een controle door het RIVM plaatsgevonden. Het rekenprogramma is te vinden op: www.save-w.nl

De versie die nu beschikbaar is, kan gebruikt worden voor het bepalen van werpafstanden en de PR contour van de windturbines (Fase 1). In een later stadium (Fase 2) zal het programma uitgebreid worden zodat ook het extra risico m.b.t. buisleidingen en hoogspanningskabels kan worden bepaald.

Workshop donderdag 4 oktober 2018
Op donderdagmiddag 4 oktober 2018 vindt de volgende workshop plaats bij het SOMA-college te Harderwijk. Die middag zal Wim van Grunderbeek (Gasunie) een presentatie en demonstratie verzorgen over de in opdracht van Gasunie ontwikkelde grondradar, waarmee ondergrondse leidingen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Naast deze presentatie en demonstratie zal Saeid Asadollahi (Universiteit Twente) een toelichting geven op zijn PDEng onderzoek Geofencing. Het PDEng onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een goedkoop maar goed werkend on-site geopositioning- en monitoringsysteem ter vermijding van graafschades en wordt mede gefinancierd door Velin. In de vorige nieuwsbrief is al kort bij het onderzoek stil gestaan, deze middag komt Saeid Asadollahi een toelichting geven op dit onderzoek.

Handboek Omgevingsveiligheid
Op de website van het RIVM is het Handboek Omgevingsveiligheid gepubliceerd (http://omgevingsveiligheid.rivm.nl). Het handboek  biedt informatie over hoe omgevingsveiligheidsbeleid is opgebouwd en wie welke rol heeft. Met deze achtergrondkennis kunnen het bevoegd gezag, beleidsmakers en andere belanghebbenden hun keuzes inhoudelijk motiveren. Ook biedt het handboek methoden om invulling te geven aan het omgevingsveiligheidsbeleid. Zo is met behulp van het handboek vast te stellen of  in een gebied aandacht nodig is voor bescherming tegen brand, explosie of gifwolk ten gevolge van een mogelijk ongeval met gevaarlijke stoffen. Daarnaast biedt het handboek inhoudelijk aangrijpingspunten voor het selecteren van maatregelen die geschikt zijn voor het bieden van zinvolle en haalbare bescherming. Door deze methoden vast te leggen, kunnen overal in Nederland dezelfde technische toepassingen worden gebruikt.

Het Handboek Omgevingsveiligheid is een levend document en sluit zoveel mogelijk aan bij de recente beleidsinzichten. Het RIVM streeft naar een inhoudelijk correct en praktisch bruikbaar handboek. Uw feedback over inhoudelijke verbeteringen en praktische bruikbaarheid zal het RIVM zoveel mogelijk verwerken. In de periode tot het in werking treden van de Omgevingswet wordt het Handboek verder aangescherpt.

Vragen, suggesties en opmerkingen over de inhoud van het Handboek Omgevingsveiligheid kunnen met het RIVM worden gedeeld via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Modernisering omgevingsveiligheid
Zoals bekend lopen er nog discussies tussen VELIN en I&W over de nieuwe wetgeving betreffende de nieuwe regels voor de omgevingsveiligheid voor buisleidingen. In eerdere updates en tijdens diverse VELIN bijeenkomsten is al aan de orde geweest dat de groepsrisicobenadering in bestemmingsplannen wordt vervangen door een effectgebied gerelateerde benadering van zogenaamde aandachtsgebieden. In die aandachtsgebieden moet het bevoegd gezag ruimtelijke ordening in elk geval gaan nadenken over mogelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van slachtoffers of milieuschade, bij een incident. Het gaat hierbij om brand-, explosie- en toxische aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden die begrensd worden door de 1% lethaliteitscontouren. Voor brandaandachtsgebieden betekent dit dat de grenscontour overeenkomt met de 10KW/m2 contour. Daarnaast is wel een kans factor van belang, maar die ligt op 10-8/jaar. Met andere woorden, als de kans op optreden 10-8 of hoger is, dan heeft men met betrekking tot brandbare stoffen met brandaandachtsgebieden te maken en ingeval van explosieve of toxische stoffen ook met explosie- en toxische- aandachtsgebieden. Buisleidingen zijn hiervan in de praktijk nagenoeg altijd betroffen omdat de faalkansen van de meeste leidingen niet onder de 10-8 zijn te krijgen (met in begrip van alle mitigerende maatregelen zoals wij die nu kennen). Leidingen worden in deze benadering aanmerkelijk strenger beoordeeld dan overige transport modaliteiten. Alhoewel de wijzigingen en dus eventuele maatregelen betrekking hebben op nieuwe situaties kunnen de consequenties toch verstrekkend zijn. Denk aan wijzigingen m.b.t. de leiding, het aanleggen van nieuwe leidingen en niet te vergeten de impact met betrekking tot het gebruik van SVB-stroken. Oorspronkelijk was voorzien dat de discussies met I&W eind juli gereed zouden zijn. Zoals het er nu naar uit ziet zal dat wellicht pas in september zijn. Dan kunnen we ook een volledig beeld verschaffen.

Tijdens de bijeenkomst van de Kennistafel- buisleidingen van 21 juni jl. hebben I&W (Liesbeth Hennink-Spoelma) en VELIN (Paul Kassenberg) de huidige stand van zaken toegelicht. Deze presentaties zijn te vinden op het besloten gedeelte van de website Velin.

We houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij ons secretariaat.

Overgang van Safeti 6.54 naar Safeti 8.0/8.1
SAFETI-NL is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van onder andere niet- aardgasleidingen, dus de chemicaliënleidingen en de leidingen met aardolie en aardolieproducten. Met SAFETI-NL kan men bepalen of voor niet-aardgasleidingen wordt voldaan aan de risiconormen zoals vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.

De huidige versie van het SAFETI-NL rekenpakket is versie 6.54. Dit pakket wordt vervangen door versie 8.0 c.q. 8.1. Daartoe heeft het RIVM een beperkt consequentie onderzoek uitgevoerd (Consequentieonderzoek SAFETI-NL 8. Verschillen in uitkomsten ten opzichte van SAFETI-NL 6.54 en impact daarvan; RIVM Rapport 2018-0040; E.S. Kooi et. Al. te downloaden via de website van het RIVM of via de website van VELIN). Uit de resultaten van dat onderzoek is gebleken dat er geen principiële bezwaren zijn die de invoering van versie 8.0/8.1 als de nieuw voorgeschreven wettelijke versie in de weg zullen staan. Het RIVM zal I&W dan ook positief adviseren om per 1 januari 2019 over te stappen van Safeti 6.54 naar 8.0/8.1 als de wettelijk voorgeschreven versie.

De versie 8.0/8.1 biedt overigens ook de mogelijkheid om kraterberekeningen uit te voeren en de invloed te bepalen die deze kraters hebben op het ontsnappen van stoffen ingeval van een lekkage. De consequenties van het gebruik van die kraterberekeningen zijn niet afdoende onderzocht en die mogelijkheid zal niet worden meegenomen in de aanwijzing van de nieuwe versie. In een later stadium zal hierop worden teruggekomen.

We houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij ons secretariaat.

Rekenmethodieken leidingen met afwijkende ligging
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de rekenmethodieken voor leidingen met afwijkende ligging (denk aan bovengrondse leidingen en leidingen in tunnels). De verwachting is dat in het derde kwartaal deze rekenmethodieken beschikbaar zullen zijn.

Ronde tafelgesprekken met VELIN en ILT
Het eerste ronde tafelgesprek met ILT heeft in juli plaatsgevonden en had als onderwerp het efficiënt uitwisselen van gegevens ten behoeve van het voorbereiden van audits. De eerste ervaring met deze ronde tafelgesprekken, in dit geval over het thema uitwisselen van gegevens, waren zonder meer positief en constructief. Over de concrete resultaten zullen wij u in de volgende leden- en werkgroep bijeenkomsten c.q. nieuwsbrief verder informeren.

Update Handboek risicozonering windturbines
De update van het Handboek risicozonering windturbines is van start gegaan. De focus bij deze update ligt op het in beheer geven van het rekenmodel voor de risicoberekeningen van windturbines bij het RIVM. Daarbij gaat het met name om de externe veiligheidsrisico’s van windturbines. De risico’s voor buisleidingen horen hier dus ook bij. Er zal mogelijk een benchmark uitgevoerd worden met een aantal rekenmodellen en er komt een handleiding. Daarnaast zal het Handboek geactualiseerd worden. Het gaat daarbij vooral om de teksten die niet direct gerelateerd zijn aan de berekeningen.

Voor de begeleiding hiervan heeft I&W (in dit geval Rijkwaterstaat) gekozen voor een compacte begeleidingsgroep waarin het geluid van de leidingbeheerders door de Velin (Frans Driessen) ingebracht kan worden. Daarnaast is er een vertegenwoordiging vanuit de BRZO-bedrijven en de windsector (NWEA). Verder participeren het ministerie van I&W (EV) en BZK (RO). Daarnaast blijft ook de Klankbordgroep Risicozonering windturbines betrokken om (tussen)producten te bekijken en van commentaar te voorzien. Naast Gasunie is ook VELIN lid van deze klankbordgroep.

Algemene mededeling(en)
Mochten er zich personele wijzigingen voordoen binnen uw personeelsbestand, welke ook relevant zijn voor Velin, dan verneemt het secretariaat het graag. Dat geldt ook voor gebeurtenissen of onderwerpen die interessant zijn om met overige leden te delen. 

Website VELIN
Zoals hierboven in de nieuwsbrief ook al te lezen valt, worden verslagen, presentaties en documenten van bijeenkomsten van de VELIN ook gepubliceerd op de website van VELIN. Een gedeelte van de documenten is vrij toegankelijk, zoals bijvoorbeeld VELIN-richtlijnen en incidentenrapportages. Zaken als verslagen zijn te vinden op het besloten gedeelte van de website. Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn, neem dan contact op met het secretariaat. Indien u een presentatie geeft waarin u ook VELIN naar voren wilt laten komen, dan kunt u daarvoor een standaard presentatieformat van VELIN gebruiken, welke terug te vinden is op de website van VELIN onder Nieuws/Actueel. Indien u informatie nodig heeft voor een presentatie, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Het online rekenprogramma SAVE-W dat door ANTEA mede namens VELIN is ontwikkeld staat online. Het is een online rekenprogramma voor het bepalen van werpafstanden en plaatsgebonden risico windturbines. Het programma is gratis door eenieder te gebruiken. Er heeft ook een controle door het RIVM plaatsgevonden. De versie die nu beschikbaar is, kan gebruikt worden voor het bepalen van werpafstanden en de PR contour van de windturbines (Fase 1). In een later stadium (Fase 2) zal het programma uitgebreid worden zodat ook het extra risico m.b.t. buisleidingen en hoogspanningskabels kan worden bepaald. Het programma is te vinden op: www.save-w.nl.

 

De handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten is bedoeld voor bevelvoerders en officieren van de brandweer, centralisten van de GMK en leidingexploitanten. De handreiking geeft inzicht in de (soms ingewikkelde) informatiestromen bij een buisleidingincident. Daarbij gaat het om de vraag hoe een melding uiteindelijk leidt tot een effectieve incidentbestrijding, waarbij relevante informatie snel gedeeld wordt en leidingexploitant en brandweer bij elkaar gebracht worden. Dit wordt ook wel de ‘informatierouting’ genoemd (zie hoofdstuk 4). Verder biedt de handreiking enkele praktische tips en aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij de bestrijding van een buisleidingincident.

De actuele handleiding is te downloaden via onderstaande link:

https://www.ifv.nl/kennisplein/transportveiligheid-buisleidingen/publicaties/handreiking-voorbereiding-bestrijding-buisleidingincidenten

Op woensdag 30 mei vindt het jaarlijkse Process Safety congres plaats in Dordrecht. Doel is het versterken van de regionale Process Safety cultuur door te netwerken en kennis te delen. Doelgroepen daarbij zijn de technical safety experts, managers en leveranciers van bedrijven die processen met gevaarlijke stoffen beheersen. Er zijn weer een aantal mooie internationale top sprekers te bewonderen (zie brochure en website).

Wanneer       : 30 mei 2018
Plaats            : Dordrecht
Tijd                : Aanvang 08.30 uur
 
Noteer deze datum in uw agenda.

Op donderdag 12 april organiseert de Inspectie Leefomgeving en Transport een (interactieve) bijeenkomst ‘Toezicht op het Besluit externe veiligheid buisleidingen’ (Bevb).

Wanneer       : 12 april 2018
Plaats            : Utrecht
Tijd                : van 10 uur tot 16 uur met lunch en informele afsluiting (met een drankje/hapje)
 
Noteer deze datum in uw agenda. Eind februari volgt de officiële uitnodiging met meer informatie.