VELIN

WION

Kabel- en leidingschade

Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. heeft een juridisch artikel gepubliceerd waarin zij de jurisprudentie van zes jaar WION bespreken. In het artikel bespreken zij de verschillende juridische aspecten die naar voren komen in kabel- en leidingschadekwesties.
Dat artikel treft u in hierbij aan.

In 2008 is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (hierna: WION) in werking getreden. De minister heeft bij de invoering aangegeven dat de WION plichten voor grondroerders, netbeheerders en opdrachtgevers vastlegt met het oog op de voorkoming/vermindering van graafschades. Deze partijen dienen vervolgens samen invulling te geven aan de veranwoordelijkheid voor zorgvuldig graven. Lees meer...

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) bestaat sinds juli 2008 en wordt ook wel Grondroerdersregeling genoemd.

De wet gaat uit van de gedachte dat graafschade vaak een gevolg is van onbekendheid van de grondroerder (degene die de grond bewerkt) met de ligging van kabels en leidingen in de grond. Doel van de wet is graafschade te voorkomen door het verstrekken van kaartmateriaal naar aanleiding van een Graafmelding.

Iedere grondroerder, moet vooraf onderzoek verrichten en maatregelen nemen om schade aan (ondergrondse) kabels en leidingen te voorkomen.

 

Art. 2(3a) van de WION verplicht een grondroerder die graafwerkzaamheden wil verrichten o.a. om een zogenaamde graafmelding te doen bij het Kadaster (voorheen KLIC). Onder graafwerkzaamheden verstaat de WION "het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond". Voorbeelden van graafwerkzaamheden zijn het graven van sleuven, het aanleggen van wegen, het leggen van kabels of leidingen, het maken van boringen, het poten van bomen, het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers, enzovoort.

 

Naar aanleiding van deze graafmelding bij het Kadaster ontvangt de grondroerder informatie over de aanwezige ondergrondse netten in het opgegeven werkgebied. Deze informatie-uitwisseling is volledig gedigitaliseerd (Klic Online).

 

Het achterwege laten van een graafmelding kan door het Agentschap Telecom, de toezichthouder van de WION, worden bestraft met een bestuurlijke boet van maximaal € 450.000.

 

De leidingeigenaren, in WION termen netbeheerders, moeten ervoor zorgen dat het kaartmateriaal nauwkeurig en betrouwbaar is. De grondroerder moet vervolgens zorgvuldig graven.

 

Er geldt sinds de inwerkingtreding van de wet een gedoogsituatie voor agrariërs. Zij hoeven geen graafmelding te doen voor graafwerkzaamheden tot een diepte van 50 centimeter in grond die bij hen in gebruik is.

 

Het is de bedoeling dat dit ook wettelijk zal worden verankerd (zie verder).

 

Nieuwe regelgeving
De WION is per 1 augustus 2011 aangepast. Hiermee is het mogelijk dat agrariërs (gratis) kaarten krijgen waarop de ligging van kabels en leidingen in hun grond is aangegeven. De Dienst Regelingen Ministerie van Economische Zaken stelt deze informatie in oktober 2011 beschikbaar in “Mijn dossier” voor alle agrariërs die grond hebben opgegeven op dezgn. Gecombineerde opgave 2011.

Ook is er aan andere wetswijziging in voorbereiding waarbij het de bedoeling is agrariërs vrijstelling te verlenen van de verplichting een Graafmelding te doen voor graafwerkzaamheden tot 50 centimeter diep in grond die bij hen in gebruik is.

VELIN betreurt dit laatste omdat de wettelijke verankering van deze gedoging onzorgvuldigheid in de hand werkt waardoor er toch schades kunnen ontstaan. Zeker gezien de mogelijkheid die agrariërs hebben om kosteloos kaartmateriaal te verkrijgen, vindt VELIN het niet meer gepast dat deze uitzondering blijft voortbestaan.

De meest recentelijke tekst vindt u met de link: WION