VELIN

Profiel VELIN

De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) is opgericht in 1978. Bij VELIN zijn 26 bedrijven aangesloten die samen beschikken over zo’n 20.000 km pijpleidingen binnen Nederland; 15.000 kilometer hoge druk pijpleiding voor het langeafstandstransport van gassen en daarnaast 5.000 km voor het langeafstandstransport van aardolie, aardolieproducten en andere chemicaliën. Het werkterrein van VELIN is beperkt tot deze grote pijpleidingsystemen die over het algemeen in gebruik zijn voor interregionaal transport. Met kabels en met distributieleidingen voor lage druk gas houdt VELIN zich dus níet bezig.

De VELIN brochures:

- Waarom lid worden van VELIN ?

- Voordelen van het VELIN-Lidmaatschap

Doelstelling VELIN

VELIN behartigt de collectieve belangen van haar leden ten aanzien van hun pijpleidingen met toebehoren binnen het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden en het Nederlandse deel van het Continentale Plat. De collectieve belangen van exploitanten van pijpleidingen liggen vooral op het gebied van de rechtspositie, de regelgeving rond pijpleidingen en het bedrijfsmatige beheer van de pijpleidingen.

Via  deze link kunt u het Strategische visie VELIN 2014 - 2018 downloaden.

VELIN wil meer transport via pijpleidingen

Binnen Nederland wordt jaarlijks 370 miljoen ton aan aardolie(producten) en chemische producten vervoerd. Nog maar 35% van die hoeveelheid wordt getransporteerd via pijpleidingen. De ambitie is om dit percentage te verhogen.
Voor transport over lange afstand van dergelijke hoeveelheden gassen en vloeistoffen vormt ondergronds transport in de meeste gevallen namelijk de meest geëigende vervoersmodaliteit. Het vervoer per pijpleiding is een bedrijfszekere, veilige en milieuvriendelijke methode die in vele gevallen is te verkiezen boven vervoer over de weg, over water of per spoor. Op professionele wijze aangelegd en beheerd leveren pijpleidingen een aanzienlijke bijdrage aan de ontkoppeling van economische groei en milieubelasting. Het transport door pijpleidingen verdient daarom op z’n minst een gelijkwaardige positie naast de andere vervoersmodaliteiten.

Ontwikkelingen en VELIN

De VELIN-activiteiten worden uitgevoerd in een dynamische omgeving, met een  groeiend belang van pijpleidingen en pijpleidingtransport. Met een alsmaar toenemende belangstelling vanuit de overheid vervult de VELIN een belangrijke rol als gesprekspartner voor een (strategische) visie op buisleidingen in de toekomst en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Zekerstelling van ongestoorde ligging van bestaande pijpleidingen, met een gewaarborgde veiligheid voor de omgeving wordt dan ook steeds belangrijker, evenals het bestemmen van voldoende nieuwe ruimte voor noodzakelijke groei van buisleidingtransport.

VELIN staat midden in de maatschappij

Vanwege haar positie is VELIN zich terdege bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het vormen van uitgangspunten voor het beleid. Veiligheid, milieubewustzijn en een verantwoord gebruik van schaarse ruimte staan dan ook (naast bedrijfszekerheid van de pijpleidingsystemen) centraal!

VELIN is deskundig

VELIN is voor overheden en voor alle andere belanghebbenden beschikbaar als aanspreekpunt en informatiebron, kortom als dé expert met betrekking tot transportleidingen.