VELIN

Nieuws uit 2014

In samenwerking met de Leerstoel Onteigeningsrecht en het Centrum voor Postdoctoraal Juridisch Onderwijs (CPO), onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft de VELIN op 30 oktober jl. een VELIN-Leidingendag georganiseerd.

In de afgelopen jaren hebben zich een aantal ernstige incidenten voorgedaan waarbij buisleidingen van VELIN leden waren betrokken. Alhoewel hierbij gelukkig geen slachtoffers waren en ook geen blijvende milieuschade is ontstaan waren de gevolgschades, gezien de kosten voor het uitvoeren van herstel- en opruimwerkzaamheden en het niet beschikbaar zijn van de leidingen, substantieel. In alle gevallen werd de schade veroorzaakt door grondroeractiviteiten uitgevoerd door derden. Het betrof activiteiten zoals het aanleggen van drainage, grondboren en graven.

Om het persbericht te lezen klik hier

Hierbij treft u de “Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/271781, tot wijziging van de Regeling externe veiligheid buisleidingen (tijdelijke uitzondering voor buisleidingenvoor aardolieproducten)” zoals deze recentelijk in de Staatcourant van 4 december jl., nr. 33825, is gepubliceerd.

Velin voorstel "Tier" aanpak faalkansen en aanvullende risico mittigerende maatregelen voor niet-aardgasleidingen. Klik hier om het document te downloaden.