VELIN

Actueel

Het online rekenprogramma SAVE-W dat door ANTEA mede namens VELIN is ontwikkeld staat online. Het is een online rekenprogramma voor het bepalen van werpafstanden en plaatsgebonden risico windturbines. Het programma is gratis door eenieder te gebruiken. Er heeft ook een controle door het RIVM plaatsgevonden. De versie die nu beschikbaar is, kan gebruikt worden voor het bepalen van werpafstanden en de PR contour van de windturbines (Fase 1). In een later stadium (Fase 2) zal het programma uitgebreid worden zodat ook het extra risico m.b.t. buisleidingen en hoogspanningskabels kan worden bepaald. Het programma is te vinden op: www.save-w.nl.

 

De handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten is bedoeld voor bevelvoerders en officieren van de brandweer, centralisten van de GMK en leidingexploitanten. De handreiking geeft inzicht in de (soms ingewikkelde) informatiestromen bij een buisleidingincident. Daarbij gaat het om de vraag hoe een melding uiteindelijk leidt tot een effectieve incidentbestrijding, waarbij relevante informatie snel gedeeld wordt en leidingexploitant en brandweer bij elkaar gebracht worden. Dit wordt ook wel de ‘informatierouting’ genoemd (zie hoofdstuk 4). Verder biedt de handreiking enkele praktische tips en aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij de bestrijding van een buisleidingincident.

De actuele handleiding is te downloaden via onderstaande link:

https://www.ifv.nl/kennisplein/transportveiligheid-buisleidingen/publicaties/handreiking-voorbereiding-bestrijding-buisleidingincidenten

Op woensdag 30 mei vindt het jaarlijkse Process Safety congres plaats in Dordrecht. Doel is het versterken van de regionale Process Safety cultuur door te netwerken en kennis te delen. Doelgroepen daarbij zijn de technical safety experts, managers en leveranciers van bedrijven die processen met gevaarlijke stoffen beheersen. Er zijn weer een aantal mooie internationale top sprekers te bewonderen (zie brochure en website).

Wanneer       : 30 mei 2018
Plaats            : Dordrecht
Tijd                : Aanvang 08.30 uur
 
Noteer deze datum in uw agenda.

Op donderdag 12 april organiseert de Inspectie Leefomgeving en Transport een (interactieve) bijeenkomst ‘Toezicht op het Besluit externe veiligheid buisleidingen’ (Bevb).

Wanneer       : 12 april 2018
Plaats            : Utrecht
Tijd                : van 10 uur tot 16 uur met lunch en informele afsluiting (met een drankje/hapje)
 
Noteer deze datum in uw agenda. Eind februari volgt de officiële uitnodiging met meer informatie.

Wij attenderen u op een learning sheet gepubliceerd door het ESPC inzake een stoom explosie. De learning sheet geeft een toelichting op datgene wat zich heeft voorgedaan.

Klik hier voor de learning sheet.

Op 23 november is de KLO actiepagina ‘graafschade voorkomen we samen’ gelanceerd. Met deze campagne ondersteunt het KLO de graafketen bij de implementatie van de nieuwe CROW 500 Richtlijn Zorgvuldig Grondroeren. Want het aantal graafschaden in Nederland móet en kán omlaag, maar alleen als iedereen de richtlijn gebruikt.

Op de website is een animatie over de CROW 500 te downloaden, informatie over de CROW 500 te vinden, alsmede presentaties en ander materiaal. Maak gebruik van de informatie die er is, juist richting partners in de graafketen.

De actiepagina is te bereiken via deze link: http://www.kabelenleidingoverleg.nl/actiepagina

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 24 november 2017 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt deze voorlichtingsdag van de CTGG centraal in Nederland gehouden: bij Inn Style in Maarssen, in de provincie Utrecht. De dag is bedoeld voor functionarissen die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen, vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus. Deze professional wordt tijdens dit evenement bijgesproken over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken. 

Op het programma dit jaar staan onderwerpen als de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid, de preparatie op incidenten binnenvaart en wegvervoer, het Basisnet Spoor en PGS 15 in de praktijk. In het programma is meer informatie te vinden, alsmede de mogelijkheid om aan te aanmelden.

Recent heeft Veiligheid Voorop haar rapportage over 2016 gestuurd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Dijksma. VELIN benadrukt daarbij dat wij als vereniging van leidingeigenaren in Nederland erop gebrand zijn om samen met onze ketenpartners graafschade verder terug te dringen, vandaar dat we de Universiteit Twente hiervoor in de arm hebben genomen middels de samenwerking in een Safety Deal. Samen met vertegenwoordigers uit de hele graafketen zijn we een onderzoek naar slimmere detectiemethoden gestart. Voor ons is samenwerking in de keten echt een must: wij liggen immers in de grond van andere partijen. De rapportage is hier te downloaden (zie onderaan pagina 8 voor de complete tekst over VELIN).

Door RIVM, IenM en VELIN (met bijdrage van verschillende VELIN-leden) is een artikel geschreven over “Domino effects between pipelines in pipeline corridors” ten behoeve van het IChemE symposium series no 162 over hazards. Daarnaast is het ook als conference paper ingebracht voor het Pipeline Technology Conference (PTC) in Berlijn in mei van dit jaar. Het artikel is gebaseerd op het rapport van de werkgroep Domino. Het artikel is hier te downloaden.

Veel bedrijven blijken het lastig te vinden om duidelijke veiligheidsafspraken te maken met ketenpartners. Dat heeft vaak met verschillen in veiligheidsgedrag en -cultuur te maken. Door Veiligheid Voorop is daarom een handreiking Heldere Afspraken gepubliceerd. De handreiking is hier te downloaden.